Мектепке кабыл алуу жөнүндө

Урматтуу келечектеги биринчи  жана 0 класстын ата-энелери (мыйзамдуу ѳкүлдѳрү)!

1- класска 7 жаштагы балдар, 0 — класска 6 жаштагы балдар кабыл алынат.

 

Мектеп  жашына чейинки курактагы балдардын ата-энелеринин мектептин кичи аймагында  жашагандыгы документтик  түрдө аныкталат.

1-класска кабыл алуу үчүн керектүү документтердин тизмеси:

  1. баланын туулгандыгы тууралуу күбѳлүктүн оригиналы жана кѳчүрмѳсү;
  2. баланын жашаган жеринде катталгандыгы жѳнүндѳ маалым кат;
  3. ата-эненин (мыйзамдуу ѳкүлдѳрүнүн) паспортунун оригиналы жана кѳчүрмѳсү;
  4. мектепке кабыл алуу жѳнүндѳ ата-эненин  арызы;
  5. Баланын медициналык картасы
  6. 3х4 ѳлчѳмүндѳгү баланын сүрѳтү – 2 даана;
  7. Окуучунун ѳздүк делосу (А5 форматы).
  8. 2 скоросшиватель